Online Kahve Falı

Anavatanı Afrika olan kahve, Yemen Valisi Özdemir Paşa tarafından dönemin Osmanlı İmparatoru Kanuni Sultan Süleyman’a hediye olarak getirilmesiyle birlikte kahvenin dünya yolculuğu başlamış olacaktır. Fal Çeşitleri arasında en çok tercih edilenlerdendir.


Online Tarot Falı

Günümüzde dünya genelinde en popüler fal olan tarot falının tarihi Orta Çağa kadar dayanmaktadır. Tarihçiler tarot falında kullanılan tarot falı kartlarının ortaya çıktığı yer konusunda farklı görüşlere sahip olsalar da, en genel kanı bu kartların Orta Asya kökenli olduğu yönündedir…


Online gerçek telefonda Aşk Falı Kahve Tarot su falı baktır. istanbulda ankarada izmirde telefonda gerçek online telefonda kahve tarot ateş yıldızname falı Aşk Falı baktır.
Online Telefonda Aşk Falı

Online Su Falı

Orta Asya’da iki şey oldukça kutsal ve kullanımı katı kurallara dayanan öğelerdi. Bunlar tuz ve suydu. Kuşkusuz bunun en önemli sebebi bu coğrafyada bu iki şeyin az olması ve hayati önem taşıyor olmasından ileri geliyordu. Moğollarda ve Türklerde su o kadar kutsaldı ki her ikisinde de ‘Su Tanrıçası’ ya da suyun korucu olarak görülen ‘su perisi’ mistik öğeler vardı.


Online Katina Falı

Kantina falı; adını antik Roma döneminde, bugün Türkiye sınırlarında olan İzmir’de yaşamış Madam Katina’dan alır. Kuşkusuz tüm fallar içerisinde en gizemli ve şöhretli tarihe sahip olan fal katina falı olmaktadır.


Online Yıldızname

Bilenen en eski ve en köklü medeniyet Sümerlerdir. Sümerler insanlık tarihindeki birçok buluşun öncüleri olmuş, bununla da kalmamış yaptıkları tüm icraatları kayıt altına alarak günümüze tarihlerini aktarmayı başarmışlardır. Yıldızname Sümerler döneminin en gelişmiş medeniyeti olmuşlardır. Birçok insan topluluğunun ilkel bir yaşam sürdüğü çağda Mezapotamya’nın verimli topraklarında Sümerler bugün bile anlamakta güçlük çektiğimiz bir medeniyet olmayı başarmışlardır.


Online Ateş Falı

Kökeni Orta Doğu ve Afrika’ya dayanan bir fal çeşididir. Ateş falı bugün İran olarak bildiğimiz topraklarda M.Ö 6. Yüzyıl da ortaya çıkmıştır. Ateş falının ortaya çıkışındaki temel etken Eski Pers İmparatorluğunda M.Ö 6. Yüzyıl ve M.S 7. Yüzyıl arasında resmi bir din olarak inanılan Zerdüştiliktir.


Online Remil Kum Falı

Remil-Kum falının tarihi İslamiyet öncesi Arap kültürüne dayanır. Remil köken olarak kumluk ‘çöllük’ alan anlamına gelir. Birçok kaynakta belirtildiği üzere remil-kum falı remilci adı verilen durugörüsü gelişmiş kişiler bakardı. Bu kişiler falcı ya da medyuma benzemezler ve Zodyak adı verilen elementler ‘ateş, su, toprak, hava’ üzerinde tesiri olan ve bunları kullanarak kehanetlerde bulunan kişilerdi.


Online Rumi Tarot Falı

Rumi tarot falı nı anlaya bilmek için öncelikle Sufizmi anlamak gerekir. Sufizm bazı din alimlerine göre dinin bir uzantısı bir nevi bir mezhep olarak görülüyorken bazı alimler tarafından bir çeşit felsefi bir akım olarak nitelendirilmektedir. Doğu kültüründe Sufizm varlığını İslam dinin bir uzantısı olarak kabul ettirmiş olsa da Batı kültüründe Sufizme bakış daha çok Buda öğretileri ya da Taoizm de olduğu gibi felsefi bir anlam kazanmıştır. 


Online Osho Zen Tarot

Osho Zen tarot, 1960 yıllarda tüm dünyada popüler hale gelen Hintli mistik guru Chandra Mohan Jain’in öğretileri ve yazdığı kitaplar temel alınarak hazırlanmış bir tarot falıdır.

Chandra Mohan Jain 1960’lardan itibaren Acharya Rajneesh, 1970’lerde ve 1980’lerde Bhagwan Shree Rajneesh ve 1989’dan sonra Osho adını kullanmaya başlamıştır. Bu tarihten sonra aldığı Osho ismiyle bütün dünyada ünlenen gurunun adını alan Osho Zen tarot falı oldukça mistik ve Hint egzotik kültürünü yansıtan karmaşık ve eğlenceli bir faldır.


Online Peri Tarotu

Peri tarotu falının ortaya çıkışı peri tarotu kartlarında kullanılan mitolojik canlıların efsanelerinin ortaya çıktı İrlanda’dır. İrlanda tam anlamıyla peri efsanelerinin dünyada çıkış noktası olarak bilinmektedir. Bugün ki peri tarotu kartlarında kullanılan tüm mitolojik resimler kökenini İrlanda efsanelerindeki mitolojik canlılardan alır. Fal Çeşitleri arasında en dikkat çekenlerdendir.


Online Laro Tarotu

1948 yılında İstanbul’da dünyaya gelen Ata Nirun tarafından Laro Tarotu ortaya çıkarılmıştır. Ata Nirun aslında bir istatistik uzmanıdır. Ayrıca gazetecilik ve yazarlık mesleklerini de yapmaktadır. Bununla birlikte pek çok belgeseli de bulunan Ata Nirun, bu alanlarda oldukça uzmandır. Özellikle mitoloji, parapsikoloji, astroloji ve inançlar üzerine birçok araştırma yapmıştır.


Online Melek Tarotu

Genel olarak tarot en eski ve en güvenilir fal çeşitlerinden olup zamanla birçok farklı versiyona bürünmüş ve dünyanın her yerine yayılmıştır. Klasik tarotun tüm tarotların atası olduğu düşünülmekle birlikte tarotun ana vatanının Antik Mısır olduğu bilinmektedir.


Online İskambil Falı

İskambil falı nda kullanılan iskambil destesinin ilk kez Çin’de ortaya çıktığı düşünülmektedir. En yaygın kanı, Çin’den Hindistan ve Pers topraklarına, oradan da Mısıra geçtiği yönündedir. Mısır’dan öncelikle İber Yarımadası ve İtalya’ya oradan da bütün Avrupa’ya yayılmıştır. Yani Avrupa’yı iskambil kağıtları ile tanıştıran Müslümanlar olmuştur. İlk zamanlarda el yapımı olduğu için, sadece zengin kesimde yaygınlaşmış, ardından tahta kalıpların kullanılmaya başlamasıyla, geniş kitlelere ulaşmıştır.


Online Çingene tarotu

Avrupa ve Ön Asya’da Çingene olarak tanımlanan halk aslen Kuzey Hindistan’dan Batı’ya doğru göç eden ve yerleşik hayatı benimsemeyerek, göçenbe bir hayat süren ve bu sebeple göçebeliğin getirdiği yeni bir kültür oluşturan insan topluluğudur. Fal olarak çingene tarotu bu topluluğa özeldir.


Online Kül falı

Kül falı kökeni antik Orta Asya Şaman geleneğine dayanan bir fal çeşididir. Kül falı ortaya çıkışının ateş kültü olduğu düşünülmektedir.

Orda Doğu kültürünün bir parçası olan Persler M.Ö 6. Yüzyıl ile M.S 7. Yüzyılları arasında Zerdüşizm dinine inanıyorlardı. Bu din içerisinde önemli bir yere sahip olan ateş kültü zamanla ateş falının ortaya çıkmasında temel oluşturmuştur. Kül falı bir nevi ateş falının olgunlaşmış bir versiyonu olarak karşımıza çıkmaktadır.


Online Rune Taş Falı

Rune taş falına Viking alfabesindeki 24 harfin doğal taşlar üzerine işlenmesi ile bakılır. Fala bakılacak taşların boyutu ve cinsi falın metoduna göre farklılık gösterebilir. Taşların üzerine işlenmiş Rune sembolleri gelecek ve geçmiş konusunda rehberlik eden bilgiler taşır. Her Rune taş falına bakan kişi taşların üzerindeki sembollerin ne anlama geldiğini çok iyi bilmesi gerekir. Antik bir dilden gelen bu sembolleri yorumlamak oldukça zordur.


Online Bioenerji

Bioenerjinin tarihinin Orta Asya Türk Şamanizm’ine dayandığı düşünülmektedir. Bunun temel nedeni Orta Asya Şamanlarının beden ve ruh dengesi konusunda uzman insanlar olmasıdır. Bioenerji konusu Şamanların uzmanlaştığı bir alandır. Daha o tarihlerde Şamanlar insan vücudundaki enerji çıkış noktalarını yani çakraları tespit edebilmiş ve enerji konusunda tedaviler uygulayabilmişlerdir. Orta Asya Şamanlarının bulduğu bioenerji uygulaması zamanla Çin ve Hindistan’a oradan Ön Asya’ya kadar ulaşmıştır. Bioenerjinin Batı kültürüne girişi ise yüzlerce yıl sürecektir. Son zamanlarda insanların en çok araştırdıgı Fal Çeşitleri nden biridir.


Online Kurşun Döktürme

Kurşun döktürmenin kökeninin Orta Asya Türk Şamanlarına kadar dayandığı düşünülmektedir. Bazı kaynaklar kurşun döktürme geleneğinin Kafkas Türklerinden, Pers (İran) kültürüne geçtiğine işaret eder. Geleneksel Fal Çeşitleri arasında en popüler faldır.


Online Çakra açma

Kökeni antik çağlara kadar uzanan çakra açmanın ortaya çıkışı Uzak Doğu Asya’dır. Her türlü meditasyonun ana vatanı olan Tibet, çakra açma işleminin de ortaya çıktığı yer olarak bilinmektedir. çakra açma işlemi Tibet’ten Çin’e oradan tüm dünyaya yayılmıştır.


Online El Falı

El falı nın tarihçesi hala tartışmalı bir konu olsa da kökenin antik Hint kültürüne dayandığı düşünülmektedir ve bu konuda oldukça sağlam kanıtlar ve işaretler vardır.

El falı bakımı oldukça güç ve diğer fallara nazaran bakılması en zor fallardan biridir. El falına bakmak yalnızca iyi bir falcı olmakla mümkün değildir. El falına bakacak kişi doğuştan durugörü yeteneğine sahip olmalı aynı zamanda vücut okuma tekniklerinde ustalaşmış olması gerekmektedir.


Online Bakla Falı

Antik çağlardan günümüze gelen en eski fal çeşitlerinden biri olan bakla falı köken olarak Hindistan olarak bilinse de birçok kaynak bakla falı nın ortaya çıktığı medeniyetin Sümerler olduğunu düşünmektedir.

Sümerler toprağı işlemede ilk uzmanlaşmış toplumdur. Sümerler günlük hayatında toprakla ilgili olan hemen hemen her şeyi kutsallaştırmışlardır. Ekin ve hasat zamanlarını bir festival ve şenliğe çevirmişlerdir. Binlerce tanrıdan oluşan bir pagan inancına sahip olan Sümerlerde birçok tarımla ilgili tanrı ve tanrıça vardır. Hatta tüm tanrıların başı olan ana tanrıça bugün doğa ana dediğimiz kavramla özdeşleşmiştir.


Online Kemik Falı

Hem antik Doğu kültüründe hem de antik Batı kültüründe kendine yer bulan kemik falı bulgulardan yola çıkıldığında Orta Asya kökenli gibi görünse de antik Yunan’da da oldukça eski ve köklü bir kültür olarak karşımıza çıkar. Yazılı bir metin olarak kemik falının ilk görüldüğü yer Homeros’un İlyada destanıdır.


Online Mum Falı

Mum falı ortaya çıkışı aslında ateş falının kökenine dayanır. Binlerce yıl boyunca antik toplumlar ateşi geleceği görecekleri bir materyal olarak kullanmışlar ve ateşte geleceklerini aramışlardır. Ateş falı ve ateş kültü zamanla evrimleşip mum falına dönüşecektir.


Online Çay Falı

Çay falı ilk olarak milattan önce Çin’de keşfedilip tüketilmeye başlandı. Bugün günümüzde en çok çay tüketen toplum Türkler olsa da çayın ana vatanı Çin’dir. Kaçınılmaz olarak çay falı kökeni de yine bu topraklarda atılmıştır.

Çay antik çağlardan bugüne Çinliler için milli bir içecek durumunda olup çok farklı versiyonları ve farklı demle biçimleriyle günümüzde de en çok tüketilen içecektir. Fal Çeşitleri arasında en merak edilen fallarımızdandır.


Online Durugörü Falı

Durugörü falı köken olarak Uzak Doğu Asya’da ortaya çıkmış bir metottur. Kökeni antik çağlara dayanır. Meditasyonun ana vatanı olarak bilinen Tibet, durugörü uzmanlığının ortaya çıktığı yer olarak bilinmektedir.


Online Numeroloji Falı

Sayılara ve harflere belirli anlamlar yüklenmesine ve bu anlamların yorumlanmasına verilen isim Numeroloji olarak bilinmektedir. Bu işlem Türk-İslam tarihinde ebced hesabı olarak da söylenmiştir ancak yayıldıkça ismi değişmiş ve Numeroloji olmuştur. Evrende bulunan her harfin ve sayının belirli bir anlamı vardır ve bu harfler ve sayılar belirli gezegenlerle ilişkilendirilmiştir. 


Ayna Falı nedir, nasıl bakılır, nerede bakılır? Telefonda online gerçek kesin çıkan Ayna falı. Ankara online fal merkezi

Online Ayna Falı

Ayna falı kökeni antik çağlara kadar dayanan bir fal çeşididir. Günümüzde hem Doğu hem de Batı kültüründe kendine oldukça yoğun bir şekilde yer bulan bu falın temeli Orta Asya Şamanlarına dayanmaktadır.

Orta Asya Şamanlarına göre ayna geçmişi görebileceğimiz muhteşem araçlardı. Aynı zamanda Şamanlar aynanın boyutlar arası yolculuk yapılabilecek araçlar olduğuna inanıyorlardı.


Rüya Tabiri Nedir, nasıl bakılır, nerede bakılır? Telefonda Online %100 Gerçek Kesin sonuçlu rüyalar tabiri. Hemen arayın...

Online Rüya Tabiri

Uykuya daldığımız sırada gördüğümüz rüyalar, rüya tabiri adı altında farklı şekillerde yorumlanmaktadır. Genelde bastırılan duyguların, rüyalar ile ortaya çıktığı söylenir. Ancak rüyaların gelecekten ve geçmişten haber getirdiği de yaygın bir inanıştır. Bilinçaltımızda yer alan şeyleri ortaya çıkaran rüyalar, farklı şekillerde yorumlamalara sahiptir. Rüyaların mistik ve gizemli bir yanı vardır. Pek çok ilginç rüya görülmektedir. Bu rüyalar günlük hayatımızdan izler taşırken bir yandan da ilginç olayları gösterir. Ancak bu olayları neden gördüğünüze dair bazı sorular aklınıza takılır. Hemen hemen herkes tarafından görülen bu rüyaların aslında bir anlamı vardır. Bilinçaltınız size bazı şeylerin haberini önceden verir. Fal Çeşitleri arasında en çok ziyaret edilen falımızdır.


Doğum haritası nedir nasıl bulunur, nerede bulunur? Online telefonda gerçek %100 çıkan doğum haritası. Online telefon Fal merkezi

Online Doğum haritası

Gökyüzünün siz doğduğunuz tarihte oluşturduğu haritaya doğum haritası ve buna göre yapılan yorumlara doğum haritası yorumlama denir. Harita, bulunduğunuz konuma göre değişiklik gösterebilmektedir. Yer merkezlidir ve doğduğunuz yerde o gün oluşan gökyüzü haritası sizin hayat yolculuğunuza dair bilgiler verir. Astrolojide doğum haritası çıkarılır ve bir çemberin üzerine çizilir. Bu daire aslında kişiyi temsil etmektedir. Ayrıca ufku da temsil eder. Güneş’in, Ay’ın ve gezegenlerin konumlarının daha iyi anlaşılması için bu yöntem işe yaramaktadır. Çizginin üzerinde yer alan semboller, siz doğduğunuzda neyin nerede olduğunu göstermektedir. Birde çizginin altında bulunan semboller vardır. Bunlar ise siz doğduğunuzda alt tarafta kalan gezegenleri gösterir.


Yüzük Falı nedir, nasıl bakılır, nerede bakılır? Telefonda online gerçek %100 çıkan Yüzük Falı. Telefon Fal online Fal merkezi

Online Yüzük Falı

Antik Mısır’da metalin işlenmesi ve birer obje olarak kullanılması o kadar yaygındı ki, insanlar öldükleri zaman Öte Dünyanın kapısından geçebilmek için kayıkçıya rüşvet olarak gümüş ya da altın para ve Hades’in yer altı dünyasına açılan kapısından geçerken de değerli madenlerden yapılan eşyalar vererek cennete gideceklerine inanırlardı. Yüzük Falı Tüm bu mistik inanışların yanında Mısırlılar insan enerjisinin metal objelere geçtiğini o tarihlerde öğrenmişler ve bunun önemini fark etmişlerdi. Günümüz bilimi de özellikle gümüş ve altın objelerinin insanda bulunan küçük miktardaki radyasyon ve enerjinin emilimini yaptığını keşfetmiştir.


Evlilik Falı nedir, nasıl bakılır? Telefonda online kesin çıkan Evlilik Falı. Ankara istanbul, izmir hatta tüm Türkiyenin En iyi fal merkezi

Online Evlilik Falı

Evlilik falı yapı bakımından oldukça karmaşık ve çok aşamalı bir faldır. Esas itibari ile üç falın birleşimi şeklindedir. Yıldızname, melek ve yüzük fallarının toplamından oluşan bu fal oldukça teferruatlı bir fal olup yalnızca kısmet ve evlilik için bakılır. Uzman evlilik falı yorumcuları falsantralinde. Fal Çeşitleri içerisinde en çok tercih edilenlerin başında gelir.


Tepsi falı Nedir nasıl bakılır? Online Gerçek %100 çıkan Tepsi falı. Türkiyenin En büyük Fal merkezi . Bilgi almak için Hemen Arayın...

Online Tepsi falı

Tepsi falı yeni bir fal gibi bilinse de aslında bu yanlıştır. Tepsi falı tarihi antik dönemlere kadar gider. Tam olarak çıkış noktası konusunda farklı görüşler olsa da birçok kaynak bu falın Afrika kökenli olduğu konusunda hemfikirdir.

Tepsi Falının kökenini anlamak için bin yılı aşkın bir süredir Batı ve Orta Afrika’nın dört bir yanına yayılmış olan ve göçebe bir kabile olan Fulanileri tanımak gerekir.